Yrd. Doç. Dr. Kerim Kara

Kişisel İnternet Sitesi

Fameder divx film izle porno sex porno izle porno izle

Önsöz

Yazar: Kerim Kara | Yayın zamanı: 18 Aralık 2008 | 6 Yorum yapılmış

Allah’ın selâmı ve bereketi üzerinize olsun. Salât-ü selâm, Allah’ın sevgili habîbi Hz. Muhammed’e (s.a.s.), onun temiz ehl-i beytine, bütün ashâbına ve kıyâmete kadar onların yolundan gidenlerin üzerine olsun. Gönlümüz ve gönlünüz aydın olsun efendim. Bu sayfadan gönül dünyamızı aydınlatan tasavvuf yolunun bâzı temel meselelerini, özellikle akademik çalışmalarımızın esasını oluşturan Halvetiye-Şabaniye- Karabaşiye büyükleri başta olmak üzere tasavvuf önderlerinin hayatlarını ve fikirlerini ilgilenen ve seven gönüllerle paylaşmayı ümit ediyoruz.

Tasavvuf her şeyden önce bir kalp temizliği ve gönül aydınlığıdır. Mutasavvıflara göre Hak Teâlâ kendi nisbetleri ve şuûnâtı (işleri) olan esmâ-i bî-nihâyesinin (sonsuz isimlerinin) “ayn”larını (özlerini, hakîkatlerini) görmek dilediği vakit, onları suver-i mün’akisi (akseden sûretleri) olabilecek aynanın vücûdunu iktizâ etti; bu aynaya muktezî olan eşyâyı hazırladı. Mertebe mertebe “âlem-i şehâdet”e tenezzül etti ve âlem-i yarattı. Âlem, cilâyı kabul edebilecek bir ayna idi. Onda Hz. Âdem’i yaratmakla “âlem aynası”nı cilâlı kıldı. Zîra Hz. Âdem, esmâî tecellîlerin bütün hepsini cümlesini kabûle istîdatlıydı. Taayyün âleminde, onun taayyünü gibi mükemmel ve makbul bir taayyün yoktur. Ve mazhar-ı Âdem’de müteayyin olan ancak Hak olduğundan, Hak Teâlâ kendi zâtını mir’ât-ı Âdem’de kemâliyle müşâhede eder. Binâenaleyh Hz. Âdem cümle mertebeleri câmidir. Bu sûretle kemâl-i isticlâ (Zât-ı Hakk’ın kendi zâtı için taayyünâtında zuhur etmesi) Hz. Âdem’in vücûduyla hâsıl olmuş olur.[1]

Binâenaleyh insan, Hakk’ın en kâmil tecelîgâhıdır, çünkü o, “en değerli özet”tir, “câmi varlık”tır. O, varlığının aynasında büyük âlemin ya da esmâi ve sıfâti ilâhi mertebenin kemallerinin yansıdığı küçük âlemdir. Bunun için bütün yaratıklar içinde sâdece insan, Allah’ın halîfesi olmayı hak etmiştir. Bilindiği gibi tasavvufta bir ideal insan arayışı vardır. İnsanlığın idealize edilmesi, muhakkak ki onun mâhiyetini bulmak için denenmesi gereken yollardan biridir. Seçkin kişilerde tecellîsi mümkün gösterilen, insanlığın idealize edilmiş mâhiyeti olan “insan-ı kâmil”, İslâm tasavvuf düşüncesinin özünü teşkil eden bir konudur.[2] O halde “İnsan- ı kâmil”, -ona Âdem ile işâret edilmiştir- en üst mertebesinde beşer cinsidir; aklî, rûhî ve maddî bütün varlık kemalleri sâdece onda toplanır. İnsan-ı kâmil İbn Arabî’nin pek çok ifâdesinde beşer cinsiyle eşit anlamda kullanılsa bile, gerçekte, insanlığın en üstün mertebeleri için geçerlidir, bu da, peygamberlerin ve velîlerin mertebesidir. Mutlak anlamda bu kimselerin en kâmili, Hz. Peygamber’dir (a.s.). Bu, resul olarak gönderilen “Muhammed peygamber” değil, “Hakîkat-i Muhammediyye” ya da “Rûh-i Muhammedî”dir. Çünkü o, zât-ı ilâhiyyenin isim ve sıfatlarının en kâmil mazharıdır.[3]

Gönül bir ayna ise temiz olması gerekir. Ayna temiz olursa elde edilecek görüntü de net olur, güzel olur. Temiz aynadan elde edilen görüntü herhangi bir şüpheye yer bırakmaz. Bunun gibi gönül aynası da temiz olmalıdır. Tasavvufta önce tasfiye sonra tahliye (süsleme) vardır. Tarîkatlere ilk girişte sâlikten tevbe alınır, bu en büyük temizliktir. Geçmişin bütün kötü hâtıralarını silip süpürmeyi hedefler. Mevlânâ’ya göre gönül aynası, dünyâ sevgisi, mal-mevki hırsı gibi mânevî tozlardan temizlenirse onda hem yaratılanlar hem de Yaratan görülebilir.


[1] Konuk A. Avni, Fusûsu’l-Hikem Terceme ve Şerhi, hazırlayanlar, Mustafa Tahralı-Selçuk Eraydın, c.I.s.119.
[2] Yâkıt İsmail, Batı Düşüncesi ve Mevlânâ, Ötüken İstanbul 1993, s. 30.
[3] Afîfî Ebu’l-Alâ, Fusûsu’l-Hikem Okumaları İçin Anahtar, et-Ta’lîkât alâ Fusûsi’l-hikem, trc. Ekrem Demirli, İz Yayıncılık, İstanbul 2000, s.59-60.

6 Yorum

Ülkü ŞAHİN  Yorum zamanı: 25 Aralık 2008

Siteniz hayırlı uğurlu olsun. Rabbim buradan nice gönüllere hikmet incileri saçmayı nasip etsin. Kaleminize kuvvet… Selamlar.

Cenk  Yorum zamanı: 10 Mart 2009

Hocam gerçekten güzel site olmuş. Yazılar çok güzel. Elinize sağlık…

ayşeqüL  Yorum zamanı: 15 Nisan 2009

Hocam ben Ayşegül, 7/a dan. Hani her tenefüs yanınızda duran 🙂 Hocam siteniz de siz de on numarasınızz 🙂

irem ülker  Yorum zamanı: 12 Ekim 2009

Hocam ben İrem. Sitenize baktım ve çok beğendim ve iyiki benim öğretmenimsiniz. Ben 6 yaşında subyan okuluna gittim ve şimdi okulda bunun mevvelerini yiyorum. İyiki müslümanım.

eLiF ayseqüL HandeedA  Yorum zamanı: 08 Ocak 2010

hocam biz sizin sınıftan elif ayşegul(100 alan)hande ve edaa sitenizin fanıyızz.sizi tebrik ediyoruz….. 6-A kızları

Yorum Yapın