Yrd. Doç. Dr. Kerim Kara

Kişisel İnternet Sitesi

Fameder divx film izle porno sex porno izle porno izle

'Tasavvufî Şahsiyetler' kategorisi altında yayınlanan yazılar

Yahyâ-yı Şirvânî

Yazar: Kerim Kara | Yayın zamanı: 23 Aralık 2008 | Yorum yapılmamış

Yahyâ Şirvânî; Pîr Ömer Halvetî’den sonra bu tarîkatın en önemli şahsiyeti “Pîr-i sânî” olarak kabûl edilen Seyyid Yahyâ Şirvânî’dir. Şirvan’ın merkezi Şemâhi’de doğan Yahyâ Şirvânî’nin İmam Mûsa Kâzım’ın neslinden olup ecdâdı muhitlerinde nakîbü’l-eşrâf idi. Sadreddîn Hiyâvî’den hilâfetle Bakü’ye gitmiş ve hayâtının sonuna kadar orada irşatta bulunmuştur. Kendisi aynı zamanda şeyhinin dâmâdı idi. Kırk kadar şûbesi bulunan Halvetiye tarîkatinin bu kadar çok yayılmasında en önemli âmil olarak Yahyâ Şirvânî’nin yetiştirdiği halîfeleri etrâfa göndermesi kabul edilir.

Yazının devamı »

Mehmed Nasûhî

Yazar: Kerim Kara | Yayın zamanı: 22 Aralık 2008 | Yorum yapılmamış

Mehmed b. Seyyid Nasûhî (ö. 1130/1718)

Halvetiyye-Şâbaniyye’den Karabâşiye’nin kurucusu Karabaş-ı Velî’nin en meşhur halîfesidir. Üsküdar’da Toygar tepesinde Bulgurlu Mescidi yakınlarında doğmuştur. Doğumu için 1058 (1648 ), 1060 (1650) ve 1063 (1653 ) târihleri rivâyet edilir.

Asıl ismi Mehmed’dir. Babası sipâhiden Seyyid Nasûhî Bey b. İhtiyâruddîn’dir. Babasına nisbetle Nasûhî ismiyle anılmıştır. Soyu Hz. Ali’ye kadar ulaşır. Henüz iki- üç yaşında iken annesi Afîfe Hanım vefat etmiştir. Hadîkatü’l-cevâmi, Sicilli Osmânî ve Hediyyetü’l-ârifîn’de kendisinin Kastamonulu Şeyh Şâbân-ı Velî’nin neslinden geldiği yazılmışsa da bu doğru değildir. Nitekim son dönem Nasûhî Tekkesi şeyhlerinden Kerâmüddîn Efendi bunun doğru olmadığını, çünkü Şâbân-ı Velî’nin çocuğunun olmadığını, hattâ evlenip evlenmediğinin bile belli olmadığını söylemiştir.

Yazının devamı »

Şeyh Şâbân-ı Velî

Yazar: Kerim Kara | Yayın zamanı: 21 Aralık 2008 | 1 Yorum yapılmış

Cemâliyye-i halvetiyyeden münşaab Şâbâniyye’nin kurucusudur. Kerâmetlerinden dolayı “Velî” lakabını alan Şâban Efendi, küçüklüğünde hâfızlığını daha sonra da hac görevini yerine getirdiği için “Hacı hâfız Şâbân-ı Velî” olarak da anılırdı.[1]

Şâbân-ı Velî Kastamonu’ya bağlı Taşköprü ilçesinin Harmancık mahallesinde Çifte Câmiiler[2] sokağında dünyâya gelmiştir.[3] Diğer bir rivâyete göre Taşköprü ilçesi Gökçeağaç bucağı Çakırçayı köyü Cimdar mahallesinde doğmuştur.[4] Doğum târihi kesin olarak bilinmemektedir. Bâzı kaynaklara göre hicrî 905’de (1499)[5] ya da 902 (1492) de doğmuştur.[6] Doğduğu evin yakın zamâna kadar mevcut olduğu rivâyet edilir.[7] Şâbân-ı Velî henüz küçük yaşta iken babadan anadan yetim kalmıştır. Küçüklüğünde şefkatli bir kadın,[8] Hazret-i Muhammed (s.a.s) i besleyen Halime gibi Şâbân-ı Velî’yi alıp evlât edinmiş ve Allah rızâsı için besleyip büyütmüştür[9]. Kimi kaynaklar bu kadının daha sonra adının hiç geçmediğine göre uzun yaşamamış olabileceğini ifâde ederken İhsan Ozanoğlu bu kadının uzun yaşadığını ve Şâbân-ı Velî’nin bâşarılarını gördüğünü belirtiyor.[10]

Yazının devamı »

Karabaş-ı Veli

Yazar: Kerim Kara | Yayın zamanı: 19 Aralık 2008 | Yorum yapılmamış

1020’de (1611) Arabgir’de doğdu. Asıl adı Ali’dir. Boyu uzun olduğu için Atval, siyah Halvetî sarığı sardığı için Karabaş ve pek çok kerâmeti olduğu için Velî lakâbını almış ve bunların birleşmesiyle Karabâş-ı Velî diye meşhur olmuştur. Dindeki yüksek mertebesine binâen Alâeddin sıfatı verilmiştir. İlk tahsilini çocukluğunu geçirdiği Arabgir ve Çankırı’da yaptıktan sonra İstanbul’a giderek Fâtih Medresesi’ne girdi. Medrese tahsîli esnâsında tasavvufa meylederek Kastamonu’ya Şeyh Şa‘bân-ı Velî(976/1568) Dergâhı’ na gitti ve İsmâil Çorûmî’ye (1057/1647) intisap etti. Kısa sürede büyük mesâfeler kat ederek şeyhinin îtimâdını kazandı ve İsmâil Çorûmî’nin emriyle 1040 (1630-1631) yılında Çankırı’ya dervişân arasında çıkan bâzı anlaşmazlıkları çözmeye gitti. Çankırı’daki vazîfesini başarıyla tamamlayan Ali Efendi Kastamonu’ya döndüğünde İsmâil Efendi vefât etmiş ve yerine oğlu Mustafa Muslihiddîn Efendi(1073/1659) geçmiştir. Karabâş-ı Velî sülûkünü Mustafa Efendi’den tamamlamıştır.

Yazının devamı »