Yrd. Doç. Dr. Kerim Kara

Kişisel İnternet Sitesi

Fameder divx film izle porno sex porno izle porno izle

Hakkında

Kerim KaraKerim Kara; 1965 yılında, Uşak’ın Banaz İlçesine bağlı Büyükoturak Kasabası’nda doğdu. İlkokul ve ortaokulu Büyükoturak’ta okudu. Lise eğitimini İzmir’de tamamlayan Kerim Kara, 1992 yılında Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Ümraniye’de öğretmenliğe başladı.

1994 yılında Marmara Üniversitesi’nde Aziz Mahmut Hüdâyi’nin Hulâsatü’l-ahbar Adlı Eserinin Tahkik, Tahric ve Tahlili adlı yüksek lisans tezini hazırladı. Aynı üniversitede 2002 yılında Karabaş Veli Hayatı, Eserleri ve Fikirleri adlı doktora çalışmasını bitirdi.

İstanbul’da çeşitli okullarda öğretmenlik, müdür yardımcılığı ve müdür vekilliği yaptı, sonrasında ise Karabük Üniversitesi’nde Yardımcı Doçent Doktor olarak göreve başladı. 26 Temmuz 2010 günü İstanbul’dan Karabük’e giderken üzücü bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Evli ve üç çocuk babası olan Kerim Kara, Arapça ve İngilizce biliyordu.

Yayınlanmış Eserleri

Kitaplar

 • Âlemin Yaratılışı ve Hz. Muhammed’in Zuhûru (Hülâsâtü’l-ahbâr fî ahvâli’n-Nebiyyi’l-muhtâr, Aziz Mahmud Hüdâyi, Arapça, tercüme) Mustafa Özdemir ile birlikte. İnsan Yayınları 1997, 6. Baskısı 2009
 • Karabaş Velî Hayatı, Fikirleri, Risaleleri.İnsan Yayınları, İstanbul 2003. Ayrıca içerisinde Karabaş-ı Velî’ye âit aşağıdaki eserler;
  1. Akâid Risâlesi (Arapça, tercüme)
  2. Risâle-i Devrân Tercümesi (Âdâbu’t-turuk)
  3. Risâle-i Esâsü’d-dîn (Arapça, tercüme)
  4. Şerh-i Kasîde-i Aşkıyye (Arapça, tercüme)
  5. Mi’yâru’t-tarîka Tercümesi
  6. Risâle der Beyân-ı Şerâit-i maa Usûl-i Aşere
  7. Risâle-i fî’t-Tasavvuf (Arapça, tercüme)
  8. Risâle-i Usûl-i Erbaa
  9. Risâle-i Ta’birnâme
  10. Tefsîr-i Sûre-i Tâhâ (Arapça- tercüme)
  11. Şerh-i hadîs-i Hubbibe ileyye min dünyâküm
  12. Risâle-i Tarîkatnâme
 • XVII. Asır Şairi Uşaklı Ahmed Matlaî, Dîvançe-i İlâhiyât, Yard. Doç. Dr. Mustafa Tatçı ile birlikte. Bizim Büro Yayınları, Ankara, 2007
 • Mârifetnâme Sâdeleştirilmesi, tam metin. Cafer Durmuş ile birlikte.
 • İbrahim Hakkı Hayatı, İlmi ve Edebi Kişiliği ve Eserleri.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde Kalp – Gönül, Tasavvuf İlmi Akademik Araştırma Dergisi, yıl 6 sayı 14, Ocak – Haziran 2005, s. 483- 523
 • Karabâş-ı Velî’nin Elifbânın İlk Dört Harfini İbn Arabî Perspektifinden Yorumlaması Üzerine, yıl 11 sayı 26, Şubat 2010

Ansiklopedi Maddeleri

 • Karabaş Veli, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Cilt 24, s. 369-371
 • Karabaş-ı Velî, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Ansiklopedisi, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul 1999, cilt 2, s. 7-8
 • Mehmed Nasûhî, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Cilt 28. s. 500-502

Yarım Kalan Çalışmaları

 • Kâşif-ü esrâri’l- Fusûs, Karabaş-ı Velî’ye âit 214 varak Arapça eserin tercümesi. 160 varak tercüme edildi.
 • Hayreddin Tokâdî, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, teslim edildi, henüz neşredilmedi.

Medya