Yrd. Doç. Dr. Kerim Kara

Kişisel İnternet Sitesi

Fameder divx film izle porno sex porno izle porno izle

Gönüller Işığa Muhtaçtır

Yazar: Kerim Kara | Yayın zamanı: 14 Ocak 2009 | Yorum yapılmamış

Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde Kalp – Gönül

16. Gönüller ışığa muhtaçtır.

Kur’an’da “Allah, göklerin ve yerin nûrudur. Onun nûru, tıpkı içinde kandil bulunan küçük bir pencere “mişkat” gibidir. Bu kandil de küçük bir şişe içerisindedir.” (Nûr, 24/35) Buyruluyor. Sultan Veled âyette geçen “mişkat”ın velîlerin göğsü olduğunu söylüyor. Onların kalbi, kandil ve kalplerindeki mânâ, zeytinyağı, Hakk’ın vuslatı da “misbah”tır. Yerde, gökte, arşta ve kürsüde bulunan her mahluk, nûru bu Hak adamlarının kalbinden alırlar.[1]

Güneşin gökyüzünü ve yeri aydınlattığı gibi velîlerin gönülleri de Hak Teâlâ’nın sıfatlarının mazharları olarak etraflarına nur saçarlar, aydınlatırlar. Işığa muhtaç gönülleri karanlıklardan kurtarırlar. Kur’ân’da şöyle buyrulur; “… Ey Rabbim! Benim göğsüme genişlik ver! Dilimi çöz! Ki sözümü iyi anlasınlar.” (Tâ-hâ, 20/25,26,27) Tasavvufta Hz. Peygamber’in (a.s.) sağlığında yaptığı irşat vazîfesini ondan sonra ona vekâleten mürşid-i kâmillerin yaptığına inanılır. Çünkü onlar, vâris-i muhammedîdirler. Mevlânâ, irşad kudretinin Allah’tan peygamberlere ve Hz. Muhammed’e (a.s.) ondan da mürşitlere geçtiğini kabul etmektedir.[2]

Beyit: Gökyüzünün yıldızları, yâni ay ve güneş karanlıkları giderirler. Hakk’ın mânevî yıldızları, yâni peygamberlerin ve velîlerin ruhları ise Hakk’ın sıfatına mazhardır. Bu sebeple dâima tesirlidir.

Beyit: Yıldızlar gibi pırıl pırıl parlayan tertemiz velîlerin ruhları da yeryüzündeki tesirleri gibi gökyüzündeki yıldızlara bile yardım ederler. Çünkü ilâhi tecelliye mazhar olan velîlerin ruhları batmaz. Nur saçar, fâni yıldızları nurlandırır.[3]

Beyit: Kâmil insan olmak için Sabâ meliki bile olsa, ondan, o dünyâ mülkünden vazgeçin. Balçıktan kurulmuş şu âlemin dışında nice mülkler var.[4]


[1] Sultan Veled, Maârif, çev. Meliha Ü. Anbarcıoğlu, Tercüman 1001Temel Eser, İstanbul 1984, s.171.
[2] Arpaguş Safi, Mevlânâ’nın Dînî Anlatım Metodu, Basılmamış Doktora Tezi, Marmara Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001, s.297.
[3] Mesnevî, c.II., s.416.
[4] Mesnevî, c.II., s.423.

Anahtar kelimeler: , , ,

Yorum Yapın